2 thoughts on “Networking Workshop Sponsored by OX and FSA

  1. Apicrepation for this information is over 9000-thank you!

  2. भुवन जि, हजुरले यति लामो नसोच्नु हजुर हरुले अहिले यम.बि.सी. बाटै सकेको सहयोग कुवेत बासी लाई दिनु भयो भने कप्फीहो यो सय फिल्स को पछाडी नलाग्नु हजुर जुन कम मा आयको हो तो कम राम्रो साग छिटो छरितो गरेर सेवागारे धेरै हो ! सहयोग कार्य हामी कुवेत बासीले सकेको गरिराको छौ सय फिल्स जम्मा गर्नु पर्दैन ! भुवन जि,आफनो ठाउबाट सेवा सहयोग गर्नुहोस धन्यवाद ho sir hajur haru lai yasto gardaima ramro bniaidahn aafno kam ma nikpachhe hunu hosha m b C le kasto kam gar6 bhane hamilai ramro sang thaha 6 gadha lai gai banauna nakojnuhola thank aafno aatmama lagnuhola nepal gayae m b c le gareko kam so gardai chham b4 garnu hola

Please feel free to comment with any quesitons or concerns:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close